Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Kokouksia ja esitelmätilaisuuksia järjestetään 1 kappale, joka on samalla osakaskunnan vuosikokous.

Osallistutaan Kirkonkylän ympäristön ja muiden kalastuskunnan vesialueiden hoitohankkeisiin ja kalastusmahdollisuuksien edistämiseen sekä muihin eri sidosryhmien toimintaan sekä Kuusamojärven hoitohankkeeseen yhteistyössä eri kalastuskuntien kanssa. Jatketaan jäsenyyttä Maaseutukeskuksessa.

Kalavesien hoitoehdotus

Osallistutaan purojen kunnostuksen hankesuunnitteluun ja kunnostus toimintaan sekä ympäristönhoitohankkeisiin. Selvitetään mahdollisuutta sisällyttää Kaupungin ympäristöhankkeeseen jokialueiden lohikantojen istutustoimia.

Jatketaan vähempiarvoisten kalojen pyyntiä talousarvion puitteissa.

Pyritään aktivoimaan ja tuetaan vähempiarvoisen kalan pyytäjiä.

Jatketaan siian, harjuksen, järvilohen ja muikun istutustoimintaa.

Selvitetään ATK pohjaista lupamyyntiä.

Osallistutaan järvilohiprojektiin Kuusamo-Muojärvi alueella Kuusamon Juusto Oy:n kalatalousvelvoitemaksulla ja jatketaan järvilohen kokeiluistutusta.

Toteutetaan kalastuksen valvontaa ja esimies myöntää luvat yleisötapahtumien esim. pilkkikilpailujen järjestämiseksi.

Talousarvio vuodelle 2020

Tulot EUR Menot EUR

Osakkailta 7 000 Verkkomerkit, tarvikkeet 800

Jääaluevuokrat 14 000 Kalanpoikasten hankinta 11 800

Omistajakorvaus 1000 Ympäristöhankkeet 6000

Kurssit ym 550

Kalavesivuokrista 2 000 Jäsenmaksut 150

Muut tuotot 500 Hoitokulut 1200

Roskakalan pyynti 4 000

Korkotuotot Hoito- ja käyttösuunn 0

Vuoden ali/ylijäämä 0 0

Yhteensä 24 500 24 500