Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Kokouksia ja esitelmätilaisuuksia järjestetään 1 kappale, joka on samalla osakaskunnan vuosikokous.

Osallistutaan Kirkonkylän ympäristön ja muiden kalastuskunnan vesialueiden hoitohankkeisiin ja kalastusmahdollisuuksien edistämiseen sekä muihin eri sidosryhmien toimintaan sekä Kuusamojärven hoitohankkeeseen yhteistyössä eri kalastuskuntien kanssa. Jatketaan jäsenyyttä Maaseutukeskuksessa.

Kalavesien hoitoehdotus

Osallistutaan purojen kunnostuksen hankesuunnitteluun ja kunnostus toimintaan sekä ympäristönhoitohankkeisiin. Selvitetään mahdollisuutta sisällyttää Kaupungin ympäristöhankkeeseen jokialueiden lohikantojen istutustoimia.

Jatketaan vähempiarvoisten kalojen pyyntiä talousarvion puitteissa.

Pyritään aktivoimaan ja tuetaan vähempiarvoisen kalan pyytäjiä.

Jatketaan siian, harjuksen, järvilohen ja muikun istutustoimintaa.

Selvitetään ATK pohjaista lupamyyntiä.

Osallistutaan järvilohiprojektiin Kuusamo-Muojärvi alueella Kuusamon Juusto Oy:n kalatalousvelvoitemaksulla ja jatketaan järvilohen kokeiluistutusta.

Toteutetaan kalastuksen valvontaa ja esimies myöntää luvat yleisötapahtumien esim. pilkkikilpailujen järjestämiseksi.

Talousarvio vuodelle 2022

Tulot EUR

Osakkailta 6 000
Jääaluevuokrat 14 000
Omistajakorvaus 1000
Kalavesivuokrista 1 000
Muut tuotot 500
Korkotuotot
Vuoden ali/ylijäämä 0

Yhteensä 21 500

Menot EUR

Verkkomerkit, tarvikkeet 900
Kalanpoikasten hankinta 11 000
Ympäristöhankkeet 3800
Kurssit ym 0
Jäsenmaksut 200
Hoitokulut 2200
Roskakalan pyynti 3 400
Hoito- ja käyttösuunn 0
Vuoden ali/ylijäämä 0

Yhteensä 21 500