Toiminta

Koillismaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma (KHS)

Kuluneen toimintavuoden lopussa Kalatalousalueen hoitokunta esitti alueen kalastuskunnille Kalatalousalueen 5-vuotis käyttö- ja hoitosuunnitelman (KHS).
Järvi-Kuusamon kalastuskunnat pitivät aiheesta yhteiskokouksen ja tekivät KTA:n hoitokunnalle kirjallisen esityksen KHS:aan tehtävistä muutoksista.

Kalatalousalueen joulukuun lopun osakaskokous toteutui esittely- ja informaatiokokouksen tyyppisenä jonka kuluessa KHS:aan tehtiin aikaisemmin Järvi-Kuusamon kalastuskuntien esitttämät muutokset.

Vuoden 2022 puolella tuli uutena tieto se, että KHSuunnitelmaan tulisi sisällyttää ammattikalastajien lupamenettely viiden vuoden jaksolle ja siltä osalta tilanne on avoin.

Oivankijärven Rantalahden venevalkama

Edellisenä toimintavuonna kunnostettiin yhteistyössä jakokunnan kanssa Rantalahden venevalkama alue. Valkama-alue oli pahoin pensoittunut ja venelasku oli ongelmallista. Venelaskuluiskat asennetaan kun saadaan sopivat betonilevyt.

Oivangin vedenpuhdistuskosteikko

Oivangin kosteikko on toiminut 10 vuotta. Ennen valumavesiä puhdistavan kosteikon avaamista vuonna 2012 voimakkaita sinileväesiintymiä oli joka vuosi tarkastelujaksolla 1993 – 2011.

Oivangin kosteikko kuusine laskeutusaltaineen on kuin suuri vedenpuhdistuslaitos. Käyttövoimansa se saa painovoimasta ja auringon valosta. Ulkoista energiaa ei tarvita. Erilaisten mikrobien talviaikaisen hapen tarpeen tyydyttää iso happipato.

Nälkämölampi

Oivangin Vesistön hoitoyhdistyksen toimesta on toteutettu Nälkämölammen kemikaliointi kesällä 2018.

Kalastuskunta kielsi v 2018 päätöksellään viideksi vuodeksi Nälkämölammella sellaiset toiminnot jotka voisivat aiheuttaa pohjasedimentin liikehdintää. Yhdistyksen tavoitteena on uusia kemikaliointi vielä vuonna 2022.

Kirkkolahden ja Torankijärven metsästyskielto

Osakaskokous päätti vuonna 2017 muun kuin raudoilla ja loukuilla tapahtuvan metsästyksen kiellosta Torankijärvellä ja Kuusamojärven Kirkkolahdella Vihtasaaren keskikohdalla olevan sähkölinjan länsipuolisella alueella.

Petäjälammen kalaveden käytön vuokrasopimus

Osakaskokous päätti v 2017, että Petäjälammen kalaveden käytön vuokrasopimusta jatketaan voimassa olevan sopimuksen ehdoin vuosi kerrallaan nykyisen vuokralaisen kanssa.

Kalaistukkaiden hankintasopimus

Toimintavuoden 2017 aikana kilpailutettiin ja tehtiin uusi kalaistukkaiden hankintasopimus seuraavalle 5-vuotisjaksolle.

Jäällä tapahtuva ajokoulutus ja ajoharjoittelu

Toimintavuonna 2013 osakaskokous hyväksyi, Pikku-.Nissinjärven lisäksi, yksimielisesti jää alueen vuokrahakemukset, Kuusamojärven Raatesalmen edustan vesialueelle yhteistyössä Kantokylän kalastuskunnan kanssa sekä Oivanginjärven vesialueelle, jäällä tapahtuvaa ajokoulutus ja ajoharjoittelua varten.
Toiminta vaatii erillisen ympäristöluvan.

Toiminnanharjoittajan kanssa kalastuskunta on tehnyt kaikista kohteista erillisen, yksityiskohtaisen jääalueen käyttöoikeussopimuksen. Sopimus on voimassa kun toiminnanharjoittaja on saanut tarvittavat ympäristöluvat lupaviranomaiselta.

Vuoden 2012 alussa toiminnan harjoittaja sai ympäristöluvan Pikku-Nissinjärvelle ja koulutustoimintaa siellä on ollut jo v 2012 alkaen, mutta keskeytyi koronasta johtuen kuluneena toimintavuonna.

Kuusamojärven alueelle toiminnan harjoittaja sai ympäristöluvan toimintavuoden 2013 aikana ja ajokoulutus on sillä alueella alkanut talvikaudella 2013-2014 ja jatkuen seuraavina talvikausina mutta keskeytyi koronasta johtuen kuluneena toimintavuonna.

Toiminnan harjoittaja haki toimintavuoden 2017 aikana ympäristöluvan Oivanginjärven alueelle. Kaupunki myönsi ympäristöluvan. Tästä kaupungin myöntämästä ympäristölupapäätöksestä muutamat osakkaat valittivat. Valitus kaatui Vaasan Hallinto-oikeudessa. Kuitenkin toiminnan harjoittaja pidättäytyi vv 2018 - 2021 aloittamasta ajokoulutusta Oivanginjärvellä.

Sopimuksella pyritään edesauttamaan muuta elinkeinotoimintaa kunkin veden lähialueella sekä koko Kuusamon matkailualueella. Ajokoulutusalueen käyttöä kalastustarkoitukseen keskitalven kolmen kuukauden aikana pyritään herrasmiessopimuksella välttämään. Siltä varalta, että toiminta tuo ennalta-arvaamattomia haittavaikutuksia, sopimus on sanottavissa irti ilman irtisanomisseuraamuksia.

Huomattava on, että maastoliikennelaissa sallitaan moottoriajoneuvolla ajo jääkannella ilman vesialueen haltijan lupaakin ja siksi kalastuskunnan edun mukaista on, että tämän tyyppinen toiminta tapahtuu aina tietyn toimijan toimesta, tietyllä alueella ja kalastuskunnan luvalla sekä ympäristöviranomaisten valvonnassa.

Vesistöjen tila

Kalastuskunnan selkeä kanta on ollut nykyisen hallinnon aikana se, että eri rehevöitymistä aiheuttavien toimijoiden, on osallistuttava vesien kunnostushankkeisiin omilla resursseilla sekä rahallisesti. Kalastuskunnalla on ollut talousarviossa määräraha ympäristöhankkeita varten.

Vesialueilla on ilmennyt vielä jonkin verran vesiruttoa, joskin esiintymishuipun odotetaan jo menneen ohi.

Kolvankijärvi

Kolvankijärven hapetusjärjestelmä on ollut käynnissä v 2008 alkaen. Finavia Oyj on velvoitettu vesistön tarkkailuun ja tähän liittyen Finavia Oyj teetätti koekalastushankeen toimintavuonna, josta kalastuskunta ei ole saanut vielä raporttia.

Iso-Helilampi

Iso-Helilammen kuormituksen alapuolisiin vesiin siirtymisen estämiseksi Kuusamon Juusto Oy on teettänyt toimintavuonna ympäristölupaehtojen tarkistuksen yhteydessä alapuolisen alueen kunnostus hankesuunnitelman. Tästä Kuusamon Juusto on luvannut tiedottaa kalastuskuntaa.

Kuusamon jätevedenpuhdistamo

Toimintauoden aikana EVO sai valmiiksi uuden jätevedenpuhdistamon Munakka-ahon teollisuusalueelle. Kyseisestä hankkeesta kalastuskunnan hoitokuntaa on informoitu EVO:n toimesta yhteiskokouksissa ja kalastuskunnan edustaja osallistui avajaistilaisuuteen.

Torangin puhdistettujen jätevesien laimentumisen edistämiseksi kalastuskunnan hoitokunta on myöntänyt EVO:lle luvan johtaa puhdistetut vedet putkijuoksutuksella keskelle Torankijärven syvännettä. Torankijärvellä on edelleen toiminnassa hapetuskojeet.

Uuden jäteveden puhdistamon toiminnasta on esitetty arvio, että uusi puhdistustekniikka ja tiukemmat puhdistettujen vesien raja-arvot parantavat Torankijärven tämän hetkistä tilaa.

Koti- eli Myllynjoki -kunnostus

Joen kalaesteet on purettu ja kiveytetty ja muodostettu noin 10 ja 20 metrin mittainset koskiosuudet. Näillä parannuksilla joki mahdollistaa kalan nousun yläpuolisiin vesiin. Pohjapadon kiveytys on sittemmin edelleen altapäin syöpynyt kunnostetusta tasostaan ja vaatinee edelleen lisäkiveytystä.

Kalanistutukset

Istutusmäärärahaa jouduttiin leikkaamaan koronan aiheuttamista tulomenetyksistä johtuen.

Yksityiskohtaiset tiedot vuosittaisista kalanistusmääristä ja -kohteista ovat toiminatakertomuksen liitteenä.

Havainnot aikaisempina vuosina tehdyistä istutuksista

Siikakannan kehitys kohtalainen.

Muikkukanta kohtalainen.

Järvitaimenta on istutettu ja seurataan korostetusti taimenkannan kehitystä. Aikaisemmin istutettujen järvitaimenten on oletettu lähtevän vaeltamaan sukukypsyyden saavutettuaan.

Kuusamojärven alueella on viehekalastuksen yhteislupajärjestelmä.

Harrin saalismäärä on edelleen heikko. Särkeä ja säynettä esiintyy runsaasti.

Muita havaintoja

Kalastuskunnan vesillä on järjestetty lukuisia pilkkikilpailuja ja uistelukilpailuja.

Rapukanta on heikko ja rapuja esiintyy vain muutamissa kohteissa.

Muuta

Torankijärven alueella on jo useita vuosia toiminut jääaikainen liukkaan kelin ajoharjoittelurata jonka käytöstä on tehty toiminnanharjoittajan kanssa erillinen sopimus ja sovittu erillinen korvaus.

Kalastuksen valvontaa on järjestetty eri puolilla aluetta pistokokein.

Kalaistukkaiden siika hankinnasta on 5-vuotinen hankintasopimus ja istukkaiden toimittajana jatkaa vuosina 2018 - 2022 Heikki Kilpijärvi.