Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Kokouksia ja esitelmätilaisuuksia järjestetään 1 kappale, joka on samalla osakaskunnan vuosikokous. 

Osallistutaan Kirkonkylän ympäristön ja muiden kalastuskunnan vesialueiden hoitohankkeisiin ja kalastusmahdollisuuksien edistämiseen sekä muihin eri sidosryhmien toimintaan sekä Kuusamojärven hoitohankkeeseen yhteistyössä eri kalastuskuntien kanssa. Jatketaan jäsenyyttä Maaseutukeskuksessa.

Kalavesien hoitoehdotus:

Osallistutaan purojen kunnostuksen hankesuunnitteluun ja kunnostus toimintaan sekä ympäristönhoitohankkeisiin.  Selvitetään mahdollisuutta sisällyttää Kaupungin ympäristöhankkeeseen jokialueiden lohikantojen istutustoimia.

Jatketaan vähempiarvoisten kalojen pyyntiä talousarvion puitteissa.

Pyritään aktivoimaan ja tuetaan vähempiarvoisen kalan pyytäjiä.

Jatketaan siian, harjuksen, järvilohen ja muikun istutustoimintaa. 

Selvitetään ATK pohjaista lupamyyntiä.

Osallistutaan järvilohiprojektiin Kuusamo-Muojärvi alueella Kuusamon Juusto Oy:n kalatalousvelvoitemaksulla ja jatketaan järvilohen kokeiluistutusta. 

Toteutetaan kalastuksen valvontaa ja esimies myöntää luvat yleisötapahtumien esim. pilkkikilpailujen järjestämiseksi.


Talousarvio vuodelle 2020


Tulot EUR                                              Menot EUR

Osakkailta                 7 000                    Verkkomerkit, tarvikkeet          800
Jääaluevuokrat       14 000                    Kalanpoikasten hankinta     11 800
Omistajakorvaus        1000                   Ympäristöhankkeet               6000
                                                               Kurssit ym                               550
Kalavesivuokrista     2 000                     Jäsenmaksut                          150                                                                                    
Muut tuotot                  500                     Hoitokulut                             1200
                                                               
                                                               Roskakalan pyynti               4 000
Korkotuotot                                            Hoito- ja käyttösuunn                  0
Vuoden ali/ylijäämä          0                                                                       0
Yhteensä                24 500                                                              24 500